Vesimittareiden lukema pitäisi ilmoittaa viimeistään 31.1. mennessä.  

Lukeman ilmoitus lomake 

Viljakkalan Kyrönlahden vesiosuuskunnan varsinainenkokous

23.4.2024 klo 18 

Viljakkalan Kyrönlahden vesiosuuskunta

Hallitus 
Puh Mauno Gerasimow hall pj

0405078249
0503206861

siht Juhani Malkamäki 0405083206

Viljakkalan Kyrönlahden vesiosuuskunnan varsinainenkokous

23.4.2024 klo 18 

Paikka Malkamäki 
Nopanperäntie 9 As 4 
39340 Karhe

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsi­tellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla tarvittaessa toimivat äänten laskijoina;
 2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
 3. esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta edelliseltä tilikaudelta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. päätetään ylijäämän käyttämisestä;
 7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palk­kiot 
 8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen;

    määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnankokoukseen julkaistaan;

 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Sääntöjen 15§ 

15 § Osuuskunnan hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten varsinaisten jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuoliso ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan.

16 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, kaikille hallituksen jäsenille tai, jonkun heistä ollessa estyneenä, mahdollisesti valituille varajäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista;
 2. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tai määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia;
 3. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat;
 4. Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Testausseloste 10_2022 

Vesinäyte_2022

Vesinäyte 1_2021

Vesinäyte 10_2020

 Tuloksia vesinäytteestä 2010  

TESTAUSSELOSTE 1_2020

Vesinäyte 2014 , Vesinäyte 2016 , Vesinäyte 2017 , Vesinäyte 11_2017

TESTAUSSELOSTE ¤Talousvesi 6.8.2018 , 

TESTAUSSELOSTE ¤Talousvesi 4.2.2019 

Vesiosuuskunnan säännöt